Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0023049

BS Overlijdensregister Thijs Ydema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 12 november 1941
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3076
hierin
13 november 1941 Thijs Sjerps Iedema [23049] (*1860-1941) als overledene

BSH 0009511

BS Huwelijksregister Thijs Ydema en Saakje Norder (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 3 juli 1881
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2018
hierin
3 juli 1881 Thijs Sjerps Iedema [23049] (*1860-1941) als bruidegom
Saakje Norder [23050] (*1853-1922) als bruid
Sjerp Thijsses Iedema [19837] (*1832-1902) als vader bruidegom
Tjetske Ritskes Jaarda [19836] (*1825-1899) als moeder bruidegom
Hidde Johannes Norder [23051] (*1817-1880) als vader bruid
Hinke [Heinke] Jans Visser [23052] (*1816-1861) als moeder bruid

BSG 0023050

BS Geboorteregister Saakje Norder (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 12 mei 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1023
blad 039
hierin
13 mei 1853 Saakje Norder [23050] (*1853-1922) als kind
Hidde Johannes Norder [23051] (*1817-1880) als vader
Hinke [Heinke] Jans Visser [23052] (*1816-1861) als moeder

BSO 0023050

BS Overlijdensregister Saakje Norder (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 22 februari 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3057
hierin
23 februari 1922 Saakje Norder [23050] (*1853-1922) als overledene

BSH 0009512

BS Huwelijksregister Hidde J Norder en Heinke J Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 2 mei 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2011
hierin
2 mei 1840 Hidde Johannes Norder [23051] (*1817-1880) als bruidegom
Hinke [Heinke] Jans Visser [23052] (*1816-1861) als bruid

BSG 0023052

BS Geboorteregister Heinke Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 december 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1004
blad 31/1-7
hierin
29 december 1816 Hinke [Heinke] Jans Visser [23052] (*1816-1861) als kind

BSO 0023052

BS Overlijdensregister Hinke Jans Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 15 december 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3016
hierin
16 december 1861 Hinke [Heinke] Jans Visser [23052] (*1816-1861) als overledene

BSG 0023051

BS Geboorteregister Hidde Norder (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 14 november 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1005
blad 067
hierin
17 november 1817 Hidde Johannes Norder [23051] (*1817-1880) als kind

BSO 0023051

BS Overlijdensregister Hidde Norder (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 24 maart 1880
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 3021
hierin
24 maart 1880 Hidde Johannes Norder [23051] (*1817-1880) als overledene

BSG 0023053

BS Geboorteregister Hynke Iedema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 8 april 1882
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1046
hierin
11 april 1882 Hynke Iedema [23053] (*1882-) als kind
Thijs Sjerps Iedema [23049] (*1860-1941) als vader
Saakje Norder [23050] (*1853-1922) als moeder

BSH 0009513

BS Huwelijksregister Jacob Kalma en Hynke Iedema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 8 april 1909
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 2044
hierin
8 april 1909 Jacob Kalma [23054] (*1885-) als bruidegom
Hynke Iedema [23053] (*1882-) als bruid
Jolt Kalma [23055] (*1857-1921) als vader bruidegom
Foekje de Vries [23056] (*1858-1927) als moeder bruidegom
Thijs Sjerps Iedema [23049] (*1860-1941) als vader bruid
Saakje Norder [23050] (*1853-1922) als moeder bruid

BSG 0023054

BS Geboorteregister Jacob Kalma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 15 februari 1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1047
hierin
16 februari 1885 Jacob Kalma [23054] (*1885-) als kind
Jolt Kalma [23055] (*1857-1921) als vader
Foekje de Vries [23056] (*1858-1927) als moeder

BSH 0009514

BS Huwelijksregister Jolt Kalma en Foekje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 1 mei 1884
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 2027
hierin
1 mei 1884 Jolt Kalma [23055] (*1857-1921) als bruidegom
Foekje de Vries [23056] (*1858-1927) als bruid

BSG 0023056

BS Geboorteregister Foekje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 6 januari 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1032
blad 005
hierin
7 januari 1858 Foekje de Vries [23056] (*1858-1927) als kind

BSO 0023056

BS Overlijdensregister Foekje de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 13 juni 1927
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3062
hierin
14 juni 1927 Foekje de Vries [23056] (*1858-1927) als overledene

BSG 0023055

BS Geboorteregister Jolt Kalma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 6 januari 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 1020
hierin
8 januari 1857 Jolt Kalma [23055] (*1857-1921) als kind

BSO 0023055

BS Overlijdensregister Jolt Kalma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 15 december 1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3056
hierin
15 december 1921 Jolt Kalma [23055] (*1857-1921) als overledene

BSG 0023057

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 11 december 1910
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1066
hierin
12 december 1910 Afgeschermd [23057] (-) als kind
Jacob Kalma [23054] (*1885-) als vader
Hynke Iedema [23053] (*1882-) als moeder

BSG 0023058

BS Geboorteregister Tjietske Iedema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 4 februari 1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1027
hierin
5 februari 1885 Tjietske Iedema [23058] (*1885-1961) als kind
Thijs Sjerps Iedema [23049] (*1860-1941) als vader
Saakje Norder [23050] (*1853-1922) als moeder

BSO 0023058

BS Overlijdensregister Tjietske Iedema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 26 maart 1961
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 3092
hierin
27 maart 1961 Tjietske Iedema [23058] (*1885-1961) als overledene