Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0022578

BS Overlijdensregister Geert Tichelaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 10 augustus 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3058
hierin
10 augustus 1929 Geert Ruurds Tichelaar [22578] (*1849-†1929) als overledene
Dossier:

BSH 0009315

BS Huwelijksregister Geert Tichelaar en Aaltje v Asperen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 17 november 1878
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2017
hierin
17 november 1878 Geert Ruurds Tichelaar [22578] (*1849-†1929) als bruidegom
Aaltje van Asperen [22579] (*1851-†1922) als bruid
Ruurd Gerrits Tigchelaar [Tichelaar] [22337] (*1820-†1900) als vader bruidegom
Gatske Herkes Faber [22336] (*1818-†1867) als moeder bruidegom
Klaas Isaδcs van Asperen [22580] (*1815-†1876) als vader bruid
Amelia Jans Veenstra [22581] (*1815-†1876) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022579

BS Geboorteregister Aaltje van Asperen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 15 april 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1015
blad 038
hierin
16 april 1851 Aaltje van Asperen [22579] (*1851-†1922) als kind
Klaas Isaδcs van Asperen [22580] (*1815-†1876) als vader
Amelia Jans Veenstra [22581] (*1815-†1876) als moeder
Dossier:

BSO 0022579

BS Overlijdensregister Aaltje van Asperen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 20 juli 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3051
hierin
21 juli 1922 Aaltje van Asperen [22579] (*1851-†1922) als overledene
Dossier:

BSH 0009316

BS Huwelijksregister Klaas v Asperen en Amelia J Veenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 7 juni 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2006
hierin
7 juni 1840 Klaas Isaδcs van Asperen [22580] (*1815-†1876) als bruidegom
Amelia Jans Veenstra [22581] (*1815-†1876) als bruid
Dossier:

BSG 0022581

BS Geboorteregister Amelia Veenstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 26 februari 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 1001
hierin
28 februari 1815 Amelia Jans Veenstra [22581] (*1815-†1876) als kind
Dossier:

BSO 0022581

BS Overlijdensregister Amelia Jans Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 11 december 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3017
hierin
12 december 1876 Amelia Jans Veenstra [22581] (*1815-†1876) als overledene
Dossier:

BSG 0022580

BS Geboorteregister Klaas van Asperen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 19 mei 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1003
blad 015
hierin
21 mei 1815 Klaas Isaδcs van Asperen [22580] (*1815-†1876) als kind
Dossier:

BSO 0022580

BS Overlijdensregister Klaas van Asperen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 2 mei 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3017
hierin
2 mei 1876 Klaas Isaδcs van Asperen [22580] (*1815-†1876) als overledene
Dossier:

BSG 0022582

BS Geboorteregister Ruurd Tichelaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 27 augustus 1879
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1025
hierin
27 augustus 1879 Ruurd Geerts Tichelaar [22582] (*1879-†1963) als kind
Geert Ruurds Tichelaar [22578] (*1849-†1929) als vader
Aaltje van Asperen [22579] (*1851-†1922) als moeder
Dossier:

BSO 0022582

BS Overlijdensregister Ruurd Tichelaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 28 april 1963
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 3100
hierin
29 april 1963 Ruurd Geerts Tichelaar [22582] (*1879-†1963) als overledene

BSH 0009317

BS Huwelijksregister Ruurd Tichelaar en Elisabeth Plantenga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 23 maart 1902
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2030
hierin
23 maart 1902 Ruurd Geerts Tichelaar [22582] (*1879-†1963) als bruidegom
Elizabeth Plantenga [22583] (*1881-) als bruid
Geert Ruurds Tichelaar [22578] (*1849-†1929) als vader bruidegom
Aaltje van Asperen [22579] (*1851-†1922) als moeder bruidegom
Popke Plantenga [22584] (*1855-†1938) als vader bruid
Ytske Kramer [22585] (*1853-†1929) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0022583

BS Geboorteregister Elisabeth Plantenga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 22 juni 1881
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1026
hierin
24 juni 1881 Elizabeth Plantenga [22583] (*1881-) als kind
Popke Plantenga [22584] (*1855-†1938) als vader
Ytske Kramer [22585] (*1853-†1929) als moeder
Dossier:

BSH 0009318

BS Huwelijksregister Popke Plantenga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 3 november 1878
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2017
hierin
3 november 1878 Popke Plantenga [22584] (*1855-†1938) als bruidegom
Ytske Kramer [22585] (*1853-†1929) als bruid
Dossier:

BSG 0022585

BS Geboorteregister Ytske Kramer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 27 februari 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1016
blad 018
hierin
28 februari 1853 Ytske Kramer [22585] (*1853-†1929) als kind
Dossier:

BSO 0022585

BS Overlijdensregister Ytske Kramer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 14 september 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3058
hierin
16 september 1929 Ytske Kramer [22585] (*1853-†1929) als overledene
Dossier:

BSG 0022584

BS Geboorteregister Popke Plantenga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 april 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3404
hierin
14 april 1855 Popke Plantenga [22584] (*1855-†1938) als kind
Dossier:

BSO 0022584

BS Overlijdensregister Popke Plantenga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 10 februari 1938
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 3074
hierin
12 februari 1938 Popke Plantenga [22584] (*1855-†1938) als overledene
Dossier:

BSG 0022586

BS Geboorteregister Aaltje Tichelaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 25 april 1902
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1038
hierin
26 april 1902 Aaltje Ruurds Tichelaar [22586] (*1902-) als kind
Ruurd Geerts Tichelaar [22582] (*1879-†1963) als vader
Elizabeth Plantenga [22583] (*1881-) als moeder
Dossier:

BSG 0022587

BS Geboorteregister Popke Tichelaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 14 oktober 1903
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1039
hierin
15 oktober 1903 Popke Ruurds Tichelaar [22587] (*1903-†1903) als kind
Ruurd Geerts Tichelaar [22582] (*1879-†1963) als vader
Elizabeth Plantenga [22583] (*1881-) als moeder
Dossier: