Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0021563

BS Overlijdensregister Berend Zuidema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 13 september 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3016
hierin
14 september 1872 Berend Zuidema [21563] (*1870-1872) als overledene
Dossier:

BSH 0008883

BS Huwelijksregister Tijs Zuidema en Geeske vd Schaaf (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 juli 1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2020
hierin
10 juli 1875 Tijs Berends Zuidema [21558] (*1841-1901) als bruidegom
Geeske van der Schaaf [21561] (*1855-1912) als bruid
Dossier:

BSG 0021561

BS Geboorteregister Geeske van der Schaaf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 juni 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1020
hierin
7 juni 1855 Geeske van der Schaaf [21561] (*1855-1912) als kind
Dossier:

BSO 0021561

BS Overlijdensregister Geeske van der Schaaf (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 13 januari 1912
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3041
hierin
15 januari 1912 Geeske van der Schaaf [21561] (*1855-1912) als overledene
Dossier:

BSG 0021564

BS Geboorteregister Grietje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 18 augustus 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1019
hierin
19 augustus 1853 Grietje Jacobs de Vries [21564] (*1853-1881) als kind
Jacob Wytzes de Vries [20610] (*1816-1892) als vader
Tjalkje Feddes de Jong [20611] (*1825-1864) als moeder
Dossier:

BSO 0021564

BS Overlijdensregister Grietje Jacobs de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 9 mei 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3019
hierin
10 mei 1881 Grietje Jacobs de Vries [21564] (*1853-1881) als overledene
Dossier:

BSH 0008884

BS Huwelijksregister Auke Korporaal en Grietje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 december 1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2020
hierin
16 december 1875 Auke Korporaal [21565] (*1850-1925) als bruidegom
Grietje Jacobs de Vries [21564] (*1853-1881) als bruid
Jacob Berends Korporaal [21566] (*1823-1899) als vader bruidegom
Antje Aukes van der Veen [21567] (*1816-1910) als moeder bruidegom
Jacob Wytzes de Vries [20610] (*1816-1892) als vader bruid
Tjalkje Feddes de Jong [20611] (*1825-1864) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021565

BS Geboorteregister Auke Korporaal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 25 augustus 1850
Archiefnaam: Geboorteregistr
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1017
hierin
27 augustus 1850 Auke Korporaal [21565] (*1850-1925) als kind
Jacob Berends Korporaal [21566] (*1823-1899) als vader
Antje Aukes van der Veen [21567] (*1816-1910) als moeder
Dossier:

BSO 0021565

BS Overlijdensregister Auke Korporaal (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 30 december 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3058
ovl. te Leeuwarden
hierin
5 januari 1926 Auke Korporaal [21565] (*1850-1925) als overledene
Dossier:

BSO 0021565-1

BS Overlijdensregister Auke Korporaal (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 30 december 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3811
hierin
30 december 1925 Auke Korporaal [21565] (*1850-1925) als overledene
Dossier:

BSH 0008885

BS Huwelijksregister Jacob B Korporaal en Antje A vd Veen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 24 mei 1845
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2010
hierin
24 mei 1845 Jacob Berends Korporaal [21566] (*1823-1899) als bruidegom
Antje Aukes van der Veen [21567] (*1816-1910) als bruid
Dossier:

BSG 0021567

BS Geboorteregister Antje van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 15 oktober 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1001
hierin
17 oktober 1816 Antje Aukes van der Veen [21567] (*1816-1910) als kind
Dossier:

BSO 0021567

BS Overlijdensregister Antje van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 19 april 1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3039
hierin
20 april 1910 Antje Aukes van der Veen [21567] (*1816-1910) als overledene
Dossier:

BSG 0021566

BS Geboorteregister Jacob Berends Korporaal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sloten [FR]
periode: 3 maart 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
5 maart 1834 Jacob Berends Korporaal [21566] (*1823-1899) als kind
Dossier:

BSO 0021566

BS Overlijdensregister Jacob Korporaal (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 11 oktober 1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3028
hierin
12 oktober 1899 Jacob Berends Korporaal [21566] (*1823-1899) als overledene
Dossier:

BSG 0021568

BS Geboorteregister Tjalkje Korporaal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 maart 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1028
hierin
21 maart 1876 Tjalkje Korporaal [21568] (*1876-) als kind
Auke Korporaal [21565] (*1850-1925) als vader
Grietje Jacobs de Vries [21564] (*1853-1881) als moeder
Dossier:

BSH 0008886

BS Huwelijksregister Jakob Bilyam en Tjalkje Korporaal (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 26 juni 1897
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2030
hierin
26 juni 1897 Jakob Bilyam [21569] (*1876-1947) als bruidegom
Tjalkje Korporaal [21568] (*1876-) als bruid
Pieter Bilyam [21570] (*1832-1916) als vader bruidegom
Martha Strijkstra [21571] (*1833-1898) als moeder bruidegom
Auke Korporaal [21565] (*1850-1925) als vader bruid
Grietje Jacobs de Vries [21564] (*1853-1881) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021569

BS Geboorteregister Jakob Bilyam (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 10 juni 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1042
hierin
12 juni 1876 Jakob Bilyam [21569] (*1876-1947) als kind
Pieter Bilyam [21570] (*1832-1916) als vader
Martha Strijkstra [21571] (*1833-1898) als moeder
Dossier:

BSO 0021569

BS Overlijdensregister Jakob Bilyam (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 5 december 1947
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5496-5497
hierin
6 december 1947 Jakob Bilyam [21569] (*1876-1947) als overledene
Dossier:

BSH 0008887

BS Huwelijksregister Pieter bilyam en Martje Strijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16 mei 1858
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3583
hierin
16 mei 1858 Pieter Bilyam [21570] (*1832-1916) als bruidegom
Martha Strijkstra [21571] (*1833-1898) als bruid
Dossier: