Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0021478

BS Geboorteregister Meint Rozendal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 november 1909
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1049
hierin
4 november 1909 Meint Libbes Rosendal [21478] (*1909-) als kind
Libbe Douwes Rosendal [21459] (*1869-1950) als vader
Aukje Tabes Zuidema [21460] (*1875-1913) als moeder
Dossier:

BSG 0021479

BS Geboorteregister Dirk Rozendal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 juni 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1027
hierin
10 juni 1872 Dirk Douwes Rosendal [21479] (*1872-1942) als kind
Douwe Dirks Rosendal [21418] (*1842-1921) als vader
Saapke Libbes Meyer [21417] (*1843-1879) als moeder
Dossier:

BSO 0021479

BS Overlijdensregister Dirk Rozendal (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Assen [DR]
periode: 1 mei 1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Drentts Archief
hierin
51 1194 Dirk Douwes Rosendal [21479] (*1872-1942) als overledene
Dossier:

BSH 0008855

BS Huwelijksregister Dirk Rozendal en Maria Docter (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 mei 1902
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2035
hierin
10 mei 1902 Dirk Douwes Rosendal [21479] (*1872-1942) als bruidegom
Maria Dokter [Docter] [21480] (*1875-1949) als bruid
Douwe Dirks Rosendal [21418] (*1842-1921) als vader bruidegom
Saapke Libbes Meyer [21417] (*1843-1879) als vader bruidegom
Jan Dokter [Docter] [21481] (*1839-) als vader bruid
Maaike Velkers [21482] (*1852-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021480

BS Geboorteregister Maria Docter (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 juli 1875
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1028
hierin
8 juli 1875 Maria Dokter [Docter] [21480] (*1875-1949) als kind
Jan Dokter [Docter] [21481] (*1839-) als vader
Maaike Velkers [21482] (*1852-) als moeder
Dossier:

BSO 0021480

BS Overlijdensregister Maria Docter (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ermelo [GE]
periode: 25 juni 1949
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 0207, reg.nr. 32656
hierin
27 juni 1949 Maria Dokter [Docter] [21480] (*1875-1949) als overledene
Dossier:

BSH 0008856

BS Huwelijksregister Jan Dokter en Maaike Velkers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 23 november 1872
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2019
hierin
23 november 1872 Jan Dokter [Docter] [21481] (*1839-) als bruidegom
Maaike Velkers [21482] (*1852-) als bruid
Dossier:

BSG 0021482

BS Geboorteregister Maaike Velkers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 februari 1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1018
hierin
6 februari 1852 Maaike Velkers [21482] (*1852-) als kind
Dossier:

BSG 0021481

BS Geboorteregister Jan Dokter (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Nijkerk [FR]
periode: 29 juli 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: toeg.nr. 0207, inv.nr. 3577
hierin
29 juli 1839 Jan Dokter [Docter] [21481] (*1839-) als kind
Dossier:

BSG 0021483

BS Geboorteregister Douwe Rozendal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 januari 1903
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1043
hierin
22 januari 1903 Douwe Dirks Rosendal [21483] (*1903-) als kind
Dirk Douwes Rosendal [21479] (*1872-1942) als vader
Maria Dokter [Docter] [21480] (*1875-1949) als moeder
Dossier:

BSH 0008857

BS Huwelijksregister Douwe Rozendal en Aaltje Stoker (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 30 april 1926
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 2066
hierin
30 april 1926 Douwe Dirks Rosendal [21483] (*1903-) als bruidegom
Aaltje Stoker [21484] (*1904-) als bruid
Dirk Douwes Rosendal [21479] (*1872-1942) als vader bruidegom
Maria Dokter [Docter] [21480] (*1875-1949) als moeder bruidegom
Oebele Stoker [21485] (*1876-) als vader bruid
Cornelisje Spoelstra [21486] (*1877-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021484

BS Geboorteregister Aaltje Stoker (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 14 januari 1904
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 1053
hierin
15 januari 1904 Aaltje Stoker [21484] (*1904-) als kind
Oebele Stoker [21485] (*1876-) als vader
Cornelisje Spoelstra [21486] (*1877-) als moeder
Dossier:

BSH 0008858

BS Huwelijksregister Oebele Stoker en Cornelisje Spoelstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 13 maart 1903
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 2043
hierin
13 maart 1903 Oebele Stoker [21485] (*1876-) als bruidegom
Cornelisje Spoelstra [21486] (*1877-) als bruid
Dossier:

BSG 0021486

BS Geboorteregister Cornelisje Spoelstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 19 mei 1877
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 1034
hierin
21 mei 1877 Cornelisje Spoelstra [21486] (*1877-) als kind
Dossier:

BSG 0021485

BS Geboorteregister Oebele Stoker (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 17 april 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 1033
hierin
18 april 1876 Oebele Stoker [21485] (*1876-) als kind
Dossier:

BSG 0021487

BS Geboorteregister Sybren Rozendal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 april 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1029
hierin
29 april 1878 Sybren Douwes Rosendal [21487] (*1878-) als kind
Douwe Dirks Rosendal [21418] (*1842-1921) als vader
Saapke Libbes Meyer [21417] (*1843-1879) als moeder
Dossier:

BSH 0008859

BS Huwelijksregister Sybren Rozendal en Sjoukje v Kooten (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 18 mei 1901
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21,inv.nr. 2034
hierin
18 mei 1901 Sybren Douwes Rosendal [21487] (*1878-) als bruidegom
Sjoukje van Kooten [21488] (*1880-1923) als bruid
Douwe Dirks Rosendal [21418] (*1842-1921) als vader bruidegom
Saapke Libbes Meyer [21417] (*1843-1879) als moeder bruidegom
Wytze van [Koten] Kooten [21489] (*1849-1938) als vader bruid
Froukje Iestra [21490] (*1853-1923) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021488

BS Geboorteregister Sjoukje van Kooten (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 11 augustus 1880
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1044
hierin
11 augustus 1880 Sjoukje van Kooten [21488] (*1880-1923) als kind
Wytze van [Koten] Kooten [21489] (*1849-1938) als vader
Froukje Iestra [21490] (*1853-1923) als moeder
Dossier:

BSO 0021488

BS Overlijdensregister Sjoukje van Kooten (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 6 oktober 1923
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3045
hierin
8 oktober 1923 Sjoukje van Kooten [21488] (*1880-1923) als overledene
Dossier:

BSH 0008860

BS Huwelijksregister Wytze v Kooten en Froukje Iestra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 25 oktober 1879
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2025
hierin
25 oktober 1879 Wytze van [Koten] Kooten [21489] (*1849-1938) als bruidegom
Froukje Iestra [21490] (*1853-1923) als bruid
Dossier: