Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0021423

BS Overlijdensregister Date Loonstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 9 januari 1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3046
hierin
9 januari 1917 Date Loonstra [21423] (*1857-1917) als overledene
Dossier:

BSG 0021419

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 augustus 1912
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1052
hierin
31 augustus 1912 Afgeschermd [21419] (-) als kind
Jan Dirks Bruinsma [21421] (*1887-) als vader
Antje Dates Loonstra [21422] (*1892-) als moeder

BSO 0021420

BS Overlijdensregister Date Bruinsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 september 1916
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3046
hierin
11 september 1916 Date Jans Bruinsma [21420] (*1916-1916) als overledene
Dossier:

BSO 0021425

BS Overlijdensregister doodgeb. kind Bruinsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 24 maart 1918
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3047
hierin
26 maart 1918 Doodgeb. kind Bruinsma [21425] (*1918-) als overledene
Jan Dirks Bruinsma [21421] (*1887-) als vader
Antje Dates Loonstra [21422] (*1892-) als moeder
Dossier:

BSG 0000174

BS Geboorteregister Elske Bruinsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 13 juli 1890
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1032
hierin
14 juli 1890 Elske Dirks Bruinsma [174] (*1890-1982) als kind
Dirk Jans Bruinsma [1519] (*1865-1949) als vader
Doutzen Rozendal [1520] (*1866-1948) als moeder
Dossier:

BSG 0021426

BS Geboorteregister Froukje Bruinsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 maart 1893
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1033
hierin
9 maart 1893 Froukje Bruinsma [21426] (*1893-) als kind
Dirk Jans Bruinsma [1519] (*1865-1949) als vader
Doutzen Rozendal [1520] (*1866-1948) als moeder
Dossier:

BSH 0008833

BS Huwelijksregister Durk Henstra en Froukje Bruinsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 mei 1914
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2052
hierin
16 mei 1914 Durk Henstra [21427] (*1893-) als bruidegom
Froukje Bruinsma [21426] (*1893-) als bruid
Ruurd Henstra [21428] (*1853-1922) als vader bruidegom
Jelske Durks de Vries [21429] (*1852-1918) als moeder bruidegom
Dirk Jans Bruinsma [1519] (*1865-1949) als vader bruid
Doutzen Rozendal [1520] (*1866-1948) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021427

BS Geboorteregister Durk Henstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 6 maart 1893
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1049
hierin
7 maart 1893 Durk Henstra [21427] (*1893-) als kind
Ruurd Henstra [21428] (*1853-1922) als vader
Jelske Durks de Vries [21429] (*1852-1918) als moeder
Dossier:

BSH 0008836

BS Huwelijksregister Ruurd P Henstra en Jelske D de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 april 1874
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2023
hierin
30 april 1874 Ruurd Henstra [21428] (*1853-1922) als bruidegom
Jelske Durks de Vries [21429] (*1852-1918) als bruid
Dossier:

BSG 0021429

BS Geboorteregister Jelske de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 september 1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1021
blad 087
hierin
14 september 1852 Jelske Durks de Vries [21429] (*1852-1918) als kind
Dossier:

BSO 0021429

BS Overlijdensregister Jelske de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 30 november 1918
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3050
hierin
30 november 1918 Jelske Durks de Vries [21429] (*1852-1918) als overledene
Dossier:

BSG 0021428

BS Geboorteregister Ruurd Henstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 14 december 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1028
blad 106
hierin
15 december 1853 Ruurd Henstra [21428] (*1853-1922) als kind
Dossier:

BSO 0021428

BS Overlijdensregister Ruurd Henstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 14 mei 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3054
hierin
15 mei 1922 Ruurd Henstra [21428] (*1853-1922) als overledene
Dossier:

BSO 0021430

BS Overlijdensregister doodgeb. kind Henstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 8 april 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3052
hierin
9 april 1920 Doodgeb. kind Henstra [21430] (*1920-) als overledene
Dossier:

BSG 0021431

BS Geboorteregister Douwe Bruinsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 januari 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1036
hierin
29 januari 1896 Douwe Dirks Bruinsma [21431] (*1896-1962) als kind
Dirk Jans Bruinsma [1519] (*1865-1949) als vader
Doutzen Rozendal [1520] (*1866-1948) als moeder
Dossier:

BSO 0021431

BS Overlijdensregister Douwe Bruinsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 22 augustus 1962
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5526
hierin
23 augustus 1962 Douwe Dirks Bruinsma [21431] (*1896-1962) als overledene
Dossier:

BSH 0008837

BS Huwelijksregister Douwe Bruinsma en Anje vd Meulen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 13 april 1918
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2056
hierin
13 april 1918 Douwe Dirks Bruinsma [21431] (*1896-1962) als bruidegom
Anje Geerts van der Meulen [21432] (*1898-) als bruid
Dirk Jans Bruinsma [1519] (*1865-1949) als vader bruidegom
Doutzen Rozendal [1520] (*1866-1948) als moeder bruidegom
Geert Harmens van der Meulen [21433] (*1850-1899) als vader bruid
Jakobje Hoekstra [21434] (*1859-1933) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021432

BS Geboorteregister Anje van der Meulen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 31 december 1898
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1046
hierin
2 januari 1899 Anje Geerts van der Meulen [21432] (*1898-) als kind
Geert Harmens van der Meulen [21433] (*1850-1899) als vader
Jakobje Hoekstra [21434] (*1859-1933) als moeder
Dossier:

BSH 0008838

BS Huwelijksregister Geert H vd Meulen en Jacobje A Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 mei 1879
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2026
hierin
22 mei 1879 Geert Harmens van der Meulen [21433] (*1850-1899) als bruidegom
Jakobje Hoekstra [21434] (*1859-1933) als bruid
Dossier:

BSG 0021434

BS Geboorteregister Jacobje Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 augustus 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1025
hierin
8 augustus 1859 Jakobje Hoekstra [21434] (*1859-1933) als kind
Dossier: